← Назад

Тест за интелигентност

1. Коя от следната поредица букви и цифри си приличат най-много?
YYZZZYZZY се отнася към 221112112 , така както YYZZYZZY към :
а) 221221122
б) 22112122
в) 22112112
г) 112212211
д) 212211212

2. Кое от следните пет определения най-малко прилича на останалите четири ?
а) никел
б) злато
в) стомана
г) желязо
д) мед

3. 379642 се отнася към 627493, както 847346 към :
а) 436478
б) 364748
в) 346487
г) 364478
д) 463478

4. Коя от следните букви прилича най-малко на останалите четири(по дизайн) ?
а) N
б) A
в) V
г) H
д) F

5. Джери е получил 15-тата най-висока и 15-тата най-ниска оценка в класа. Колко ученика има в класа ?
а) 15
б) 25
в) 29
г) 30
д) 32

6. Коя от следните пет думи прилича най-малко на останалите четири(по значение) ?
а) Речник
б) Биография
в) Атлас
г) Алманах
д) Директория

7. Коя от следните пет букви не принадлежи на серията ?
а) А
б) З
в) Ф
г) Н
д) Х

8. Коя от следните пет думи прави най-доброто сравнение ?
Стъпалото и дланта са както крака и :
а) Лакът
б) Пиано
в) Палец
г) Пръст
д) Ръка

9. Коя е следващата дума в редицата ?
а) Квартира
б) Хипотермия
в) Протестант
г) Потресен
д) Кардамон

10. Ако всички Ферпита са Уоргове и нито един Уорг не е Сприкъл, то тогава нито един Сприкъм не е Ферпи.
Това определение е напълно :
а) Вярно
б) Грешно
в) Нито едното, нито другото

11. Коя от следните цифри не принадлежи на серията ?
3    5    7    11    13    15       17    19
а) 7
б) 11
в) 13
г) 15
д) 17

12. Коя от следните пет букви прилича най-малко на останалите четири(по дизайн) ?
а) D
б) G
в) C
г) P
д) R

13. Тери е по-голям от Марк и Сам е по-малък от Тери.
Кое от следните твърдения е най-правилно?
а) Сам е по-голям от Марк
б) Сам е по-малък от Марк
в) Сам е толкова голям, колкото и Марк.
г) Не е възможно да се каже дали Сам или Марк е по-голям

14. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителната ?
а) 196
б) 198
в) 194

15. Кое от следните пет сравнения е най-доброто сравнение ?
ЛЕАП се отнася към ПЕАЛ така, както 8326 към :
а) 2368
б) 6283
в) 2683
г) 6328
д) 3628

16. Ана е получила 0.59 лева ресто при покупка в магазина. От единадесетте монети, които е получила като ресто, три са напълно еднакви. Тези три монети трябва да са от :
а) 1 стотинка
б) 5 стотинки
в) 10 стотинки
г) 20 стотинки
д) 50 стотинки

17. Коя от петте думи прилича най-малко на останалите четири(по значение) ?
а) Литър
б) Унция
в) Тон
г) Чаша
д) Четвърт

18. Три враженски съобщения са засечени от радистите. Кодът е разчетен и рачетените съобщения гласят : "Берок тенлис крукс" означава "Секретна атака в сряда", "Барум закс тенлис" означава "Секретният план е включен" и "Грандор берок плил елан" означава "В сряда победата е наша".
Какво означава думата "крукс" ?
а) Секретен
б) Сряда
в) Нищо
г) Атака
д) Планове

19. Коя от петте думи е най-доброто сравнение ?
Любовта се отнася към омразата, както доблестта към :
а) Кураж
б) Сигурност
в) Страхливост
г) Ярост
д) Ужас

20. Цената на статия е намалена с 50% заради продажбата. С какъв процент трябва да се увеличи цената, за да се продава пак на първоначалната цена ?
а) 25%
б) 50%
в) 75%
г) 100%
д) 200%

21. Коя е излишната дума ?
а) метонимия
б) монтаж
в) антитеза
г) епитет
д) асонанс

22. Коя от петте думи най-малко прилича на останалите четири(по значение) ?
а) Тиквичка
б) Тиква
в) Домат
г) Краставица
д) Жито

23. Коя от петте думи е най-доброто сравнение ?
Дупката е за поничката това, което е страниците за :
а) Разказа
б) Думите
в) Съдържанието
г) Индекса
д) Обложката

24. Ким е изпратен до магазина, за да донесе единадесет големи кутии с плодове. Ким може да носи само по две кутии наведнъж.
Колко пъти трябва да отиде до магазина, за да принесе всичките кутии ?
а) 5
б) 5.5
в) 6
г) 6.5
д) 7

25. ОМ : ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
Изберете двойката думи, чиято връзка наподобява най-добре връзката на думите от горната двойка.
а) БАР : ТЕМПЕРАТУРА
б) ВАТ : МОЩНОСТ
в) ДЖАУЛ : НАЛЯГАНЕ
г) ФАРАД : РАДИАЦИЯ
д) ЕРГ : НАЛЯГАНЕ

26. Ако всички плипсове са Флупсове и всички Флупсове са Липита, тогава всички Плипсове определено са Липита.
Това определение е напълно :
а) Вярно
б) Грешно
в) Нито едното, нито другото

27. Коя от петте букви прилича най-малко на останалите четири(по дизайн) ?
а) X
б) T
в) N
г) V
д) L

28. Джим,Джон,Джери и Джо заедно са си купили една кошница със 144 ябълки. Джим е получил 10 ябълки повече от Джон, 26 повече от Джери и 32 повече от Джо.
Колко ябълки е получил Джим?
а) 73
б) 63
в) 53
г) 43
д) 27

29. Коя от петте думи прилича най-малко на останалите четири(по значение) ?
а) Докосвам
б) Виждам
в) Чувам
г) Ям
д) Надушвам

30. Коя от петте думи прави най-доброто сравнение ?
Дъщерята е за бащата това, което е племенницата за :
а) Племенника
б) Братовчеда
в) Чичото
г) Майката
д) Братът

31. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителната :
742 (7390) 316
219 (7148) 527
316 (?) 431
а) 9569
б) 9567
в) 9565
г) 9561
д) 9563

32. Кое от следните чесла не принадлежи на серията :
4    5    8    10    11    16    19    32    36
а) 8
б) 10
в) 11
г) 16
д) 19

33. Коя от петте думи прави най-доброто сравнение ?
Кората е за дървото това, което са люспите за :
а) Хрилете
б) Слона
в) Месаря
г) Рибата
д) Кожата

34. Коя от петте думи прилича най-малко на останалите четири(по значение) ?
а) Пуйката
б) Патица
в) Пиле
г) Фазан
д) Гъска

35. Сехерът влупва куапли към кригли лула. Следователно сехерът _____ куапли през клика.
Коя дума трябва да се сложи в празното пространство ?
а) Влупва
б) Куапли
в) Берак
г) Лула
д) Кригли

36. Главата на рибата е дълга 9 сантиметра. Опашката е равна на дължината на главата плюс половината от дължината на тялото. Тялото е дълго, колкото сумата от дължините на главата и опашката.
Колко е дълга рибата ?
а) 27см
б) 54см
в) 63см
г) 72см
д) 81см

37. Кое число трябва да се постави на мястото на въпросителната ?
53 (3) 59
71 (9) 79
29 (?) 98
а) 4
б) 9
в) 12
г) 18
д) 81

38. Ако разместим буквите в "ТИАЙК" ще получите името на :
а) Държава
б) Океан
в) Река
г) Град
д) Животно

39. Джак е на 15 години и е три пъти по-голям от сестра си.
Колко голям ще бъде Джак, когато бъде два пъти по-голям, отколкото е сестра му сега ?
а) 18
б) 20
в) 24
г) 26
д) 30

40. Как се нарича група ловци ?
а) Отбор
б) Род
в) Хайка
г) Банда
д) Взвод

41. Слок са по-зитфули, отколкото мулк, но принглинг флекс са най-____ от всичките.
Коя дума трябва да се сложи в празното пространство ?
a) Слок
б) Зитгули
в) Мулк
г) Принглинг
д) Флекс

42. Пантомима се отнася към Арлекин както Цирк към :
а) Въжеиграч
б) Капелмайстор
в) Чучулига
г) Зрител
д) Кастелан

43. Ако разместите буквите в "Илкоба" ще получите името на :
а) Държава
б) Океан
в) Щат
г) Град
д) Животно

44. Кое от следните числа не принадлежи на серията ?
1    3    5    7    9    11    12    13    15
а) 5
б) 7
в) 9
г) 11
д) 12

45. Коя от следните думи прави най-доброто сравнение ?
Бензинът е за колата това, което е храната за :
а) Устата
б) Стомаха
в) Енергетика
г) Тялото
д) Зъбите

46. 110% от 95 са :
а) 75.5
б) 85.5
в) 104.5
г) 102.5
д) нито едно от посеочените

47. Коя от следните пет думи най-малко прилича на останалите четири ?
а) Висшита
б) Даллас
в) Кантон
г) Бангор
д) Фресно

48. Ако някои Трипли са Тропли и всички Болари са Тропли, то тогава някои Трипли определено са Болари.
Това определение е напълно :
а) Вярно
б) Грешно
в) Нито едното, нито другото

49. В км/сек кое е най-бързо?
а) движението на морските вълни
б) вятър
в) звук
г) светлина
д) самолет

50. Коя от следните думи прави най-доброто сравнение ?
Чук се отнася към зелен така, както кон към :
а) Елен
б) Бал
в) Лук
г) Кол
д) Нов

51.Какво следва в серията? 1, 8, 27, 64, ...
а) 125
б) 124
в) 112
г) 108
д) 64

52. Коя от буква не принадлежи на дадената серия ?
Б    Д    З    К    М    Н    Р    У
а) К
б) М
в) Н
г) Р
д) У

53. Коя от следните думи прави най-доброто сравнение ?
Възглавницата е предназначена за калъфката си така, както ръката е предназначена за :
а) Тялото
б) Ръкава
в) Дланта
г) Ръкавицата
д) Пръстена

54. В следващата серия, кое е излишното? 978, 3, 163, 2, 5
а) 978
б) 3
в) 163
г) 2
д) 5

55. Всеки квадрат е кръгъл. Всички квадрати са червени.
а) Срещат се квадрати с червени ъгли.
б) Срещат се квадрати с кръгли ъгли.
в) Ъглите и квадратите са кръгли и червени.
г) Червените квадрати имат кръгли ъгли.
д) Нито един от изброените.

56. Ако всички Трупили са Глагове и някои Глогове са Глипсове, то тогава някои Трупли определено са Глипсове.
Това определение е напълно :
а) Вярно
б) Грешно
в) Нито едното, нито другото

57. Ако разместим буквите в "Талкатин", ще получите името на :
а) Държава
б) Океан
в) Река
г) Град
д) Животно

58. Коя от следните пет фрази най-малко прилича на останалите четири(по значение)?
а) Артист
б) Играч на голф
в) Телевизионен говорител
г) Танцьор
д) Механик

59. Ако кола изминава 60км за 10 минути, за колко време ще измине 1800км (постоянна скорост) ?
а) 3 часа
б) 333 минути
в) 330 минути
г) 300 минути
д) 30

60. Коя от следните пет думи най-малко прилича на останалите
четири(по значение) ?
а) Вода
б) Слънце
в) Бензин
г) Вятър
д) Цимент

За да проверите вашите отговори и оценка от теста изпратете SMS с текст iqtest на номер 1851 (1.20лв.), въведете кода, който ще ви изпратим и натиснете бутона "Проверка" :


Остващо време :

Времето ви изтече...